เกี่ยวกับเรา

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

3minutesfood มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน จึงเน้นให้ความสำคัญเรื่องการดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ การรักษาและการเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ อันได้แก่ ดิน น้ำ และป่า รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต

บริษัทฯ จึงได้ทำโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทำกิจกรรมดีๆ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเร่งเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3minutesfood กำหนด 7 นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท โดยมีโครงการสำคัญต่างๆดังนี้

1. นโยบายเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการปลูกต้นไม้ป่า ไม้กลาง ไม้เรี่ยดิน ผักอินทรีย์และ พืชสมุนไพร ในชุมชน ต.สระแก้ว อ.เมือง และ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
ทำกิจกรรมขยายพันธุ์ไม้สู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ

2 นโยบายกำจัดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลให้เป็น 0

โครงการนำขยะอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อวนกลับมาใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และกำจัดปัญหาขยะอาหารล้นโลก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหาร เพื่อนำไปใช้ทดแทนพลังงานอื่นๆ
โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้กับมูลนิธิและหน่วยงานเด็กยากไร้ ในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

3. นโยบายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

• โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่ป่าตัวอย่างขนาด 30 ไร่โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อใช้ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาและแจกฟรี Mobile Application สำหรับการปลูกต้นไม้และจัดการพื้นที่การเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มรายได้จากการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้เกิดการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

4. นโยบายส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตในชุมชน

• โครงการ “ครอบครัวเกษตรอินทรีย์สู่อาหารจัดเลี้ยง” 3minutesfood สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยรับซื้อเป็นตลาดที่แน่นอน รองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรแบบไม่ผ่านคนกลาง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้กับชุมชมและสังคม

5. นโยบายดูแลรักษาแหล่งน้ำ

โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ลดการแย่งความต้องการน้ำในชุมชน และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ
โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ลดความต้องการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้ และ การอุปโภคบริโภค
โครงการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ทำอาหาร ซัก ล้าง เป็นต้น เพื่อให้สิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

6. นโยบายการใช้พลังงานทดแทน

โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทดแทนการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเพื่อก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ

7. นโยบายปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

ลดอัตราการเกิดของเสีย และ คัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศ
รักษาสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือมาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


3minutesfood เชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างมีคุณค่า ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และ รักษาสิ่งแวดล้อม จึงตั้งใจทำโครงการต่างๆใ ห้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 ข้อ และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม สนับสนุนชุมชน กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม สร้างความเข้มแข็งในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และคืนทรัพยากรสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดที่นี่